دانشگاه های علوم پزشکی ایران

   
 

 

 

 
 

 

دورنگار

تلفن 

كد

دانشگاه

رديف

خيابان علم الهدي -جنب بيمارستان امير كبير
http:// www.arakmu.ac.ir  Email:arakmu@ac.ir       

3134766

3135760

0861

  اراك

1

اردبيل - ميدان شهدا 

2251053

2232051
3351020

0451

اردبيل

2

اروميه - انتهاي خيابان جهاد 
http://www.umsu.ac.ir

221841 232296 0441

اروميه

3

ميدان آزادي - خيابان هزارجريب
http://www.mui.ac.ir 

6685145
6688864

6685141
6685142

0311

اصفهان

4

اهواز-شهرك دانشگاهي
http://www.aums.ac.ir

335200
 

339092
335024

0611

اهواز

5

بزرگراه شهيد همت 
http://www.iums.ac.ir

8052235

8052234

021

ايران

6

ميدان شهيد كشوري - خيابان آزادي 

3334080

3334060

0841

ايلام

7

بابل - خيابان گنج افروز

2290181
2130069

2229015

0111

بابل

8

بندرعباس - خيابان استانداري http://www.hums.ac.ir

36617

34275-6
31991

0761

بندرعباس

9

بوشهر -خيابان معلم -روبروي ستاد نماز جمعه

2523123
2526154
2526741

2523121-2

0771

بوشهر

10

خيابان معلم -بهداري شهرستان

30076

30075

0561

بيرجند

11

خيابان دانشگاه - ساختمان مركزي دانشگاه 
http://www.tbzmed.ac.ir

3342761 3346147 0411

تبريز

12

انتهاي غربي خيابان طالقاني 
http://www.tums.ac.ir

6419537 6405666 021

تهران

13
http://medicine.mainpage.net  8007598 8009720 021

تربيت مدرس

14

خيابان شهيد مطهري - جاده قديم لار 

31520 31523
41991
0791

جهرم

 15

خيابان امام خميني - سارمان مركزي دانشگاه 

36310 36962 03531

رفسنجان

 16
  3222069 2222035 054200

زابل

17

دكتر شريعتي - كميته مركزي دانشگاه 
http://www.zdmu.ac.ir

20884 28110 0541

زاهدان

17

زنجان - بلوار آزادي 
http://www.zums.ac.ir

39624 25010 0241

زنجان

18

جاده تهران - مقابل اداره پليس 

mu-sabzevar@hbi.dmr.or.ir

1523 27090
26700
40994
0571

سبزوار

19

سمنان - بلوار مولوي 

3112379 20112 0231

سمنان

20

خيابان شهدا 

34090 31850 02731

شاهرود

21

بلوار آيت ا... كاشاني - كميته مركزي دانشگاه 

334588 330061 0381

شهركرد

22

بزرگراه شهيد چمران - اوين - جنب بيمارستان طالقاني 
http://www.sbmu.ac.ir

2400052 2401022 021

شهيد بهشتي

 23

خيابان زند - 20 متر قبل از ساختمان مركزي دانشگاه 
http://www.sums.ac.ir

59317-
52599
332366 071

شيراز

24

اوين - خيابان دانشگاه شهيد بهشتي - خيابان كودكيار http://www.behzisty.org 

2400110 2403054
2403055
021

علوم بهزيستي

25

بلوار رضوانيه

27091

27093

0731

فسا

26

بلوار شهيد باهنر

3331007

3344268

0281

قزوين

27

قم - شبكه بهداشتي درماني قم 

36767 7713550 0251

قم

28

ميدان پانزده خرداد - جنب اداره پست 

mn-kashan@hbi.dmr.or.ir

556112 443026 0361

كاشان

29

سنندج - خيابان آبيدر  

3232800 3234900 0871

كردستان

30

بلوار جمهوري اسلامي - اداره مركزي دانشگاه 
http://www.kmu.ac.ir

213514 213025-26 0341

كرمان

31

بلوار شهيد بهشتي - ساختمان مركزي دانشگاه 
http://www.kums.ac.ir

58045 54434
56433
0831

كرمانشاه

32

از طرف ساري 5 كيلومتر قبل از گرگان - روبروي تپه راهنمايي 

2224540

2224551

0171

گلستان

33

خيابان امام خميني - ميدان فرمانداري 

3815

2328

053572

گناباد

34

رشت - خيابان نامجو - روبروي استاديوم شهيد عضدي
http://www.gums.ac.ir

3229429

3221282
3222460

0131

گيلان

35

خرم آباد - خيابان معلم 

22030
 
3114078 0661

لرستان

36

ساري - ميدان امام - سه راه جويبار -ابتداي بزرگراه بسيج 

546835
2262370
2262140
 
0151

مازندران

37

خيابان دانشگاه - روبروي دپارتمان پزشكي - سازمان مركزي دانشگاه 
http://www.mums.ac.ir

841006 8412081-
8413006
0511

مشهد

 38

چهارراه شريعتي - ابتداي بلوار آيت ا..كاشاني 
http://www.umsha.ac.ir

220773

220683-4

081

همدان

39

خيابان مطهري 

2225689 2227229 0741

ياسوج
 

40

صفاييه - خيابان بوعلي - كميته مركزي دانشگاه
http://www.ssu.ac.ir

8245446 8245445 0351

يزد
 

41

 

   
   
   
   
copyright 2006 Parsdiet All rights reserved Design by P.P.D Group

برداشتن مطالب از این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد